ALEKIMA GAMES FOR WEB AND MOBILE

DEVELOPMENT

Alekima | Alekima Docs
Home >> Games 2D >> GoldMiner Game (Game đào vàng kinh điển)

GoldMiner Game (Game đào vàng kinh điển)

Game guide

GoldMiner Game (Là một Game đào vàng kinh điển một thời của thế hệ 9x tại Việt Nam)
Gam qua nhiều phiên bản chỉnh sử từ Flash đến HTML5.
Hiện Game được thiết kế thích hợp trên di động tiện dụng để giải trí.

GoldMiner Game (A classic gold mining game of the 9x generation in Vietnam) Play through many revisions from Flash to HTML5. Show Game is collaboratively designed on mobile applications for entertainment.